آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نوع درهم

درهم – نوع درهم

نوع درهم اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر خواب درهم خوب و نیک، روشنی و صفا و پاکی در دین و دنیای تو می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب درهم سالم و درست، چیز سالم و درست می‌باشد، ‌‌‌‌‌ اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: تعبیرش حرف درست و از روی…
متن دوم