آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نوشتن قرآن

نوشتن

نوشتن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با رنگ قرمز می‌نویسی، تعبیرش این است که به عیش و عشرت دنیوی مشغول می‌شوی.اگر ببینی با رنگ سبز می‌نویسی، یـعـنـی خوشنام می‌شوی.اگر ببینی با استفاده از طلا یا نقره چیزی نوشته‌ای ، یـعـنـی از…

قرآن – نوشتن قرآن

نوشتن قرآن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با مرکب چیزی از قرآن یا اسمی از اسم‌های خداوند را می‌نویسی، تعبیرش خوبی و درستی تو می‌باشد، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی قرآن یا توحید و یا دعا می‌نویسی، تعبیرش خیر و برکت و سود و…

قرآن

نوشتن قرآن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با مرکب چیزی از قرآن یا اسمی از اسم‌های خداوند را می‌نویسی، تعبیرش خوبی و درستی تو می‌باشد، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی قرآن یا توحید و یا دعا می‌نویسی، تعبیرش خیر و برکت و سود و…
متن دوم