آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نوشتن دعا

نوشتن

نوشتن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با رنگ قرمز می‌نویسی، تعبیرش این است که به عیش و عشرت دنیوی مشغول می‌شوی.اگر ببینی با رنگ سبز می‌نویسی، یـعـنـی خوشنام می‌شوی.اگر ببینی با استفاده از طلا یا نقره چیزی نوشته‌ای ، یـعـنـی از…
متن دوم