آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نور

صبح

صبح ابن سیرین می‌گوید: تعبیر صبح، قوت و توان مردم آن سرزمین می‌باشد.اگر در خواب ببینی "صبح صادق" دمیده و روشن شده است، تعبیرش این است که مردم آن سرزمین ایمن می‌شوند، ‌‌‌‌‌ ولی اگر بعد از روشنی تاریک شد تعبیرش بر خلاف حالت قبلی…

روشنائی

روشنائی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی محیط تاریکی که در آن قرار داشته‌ای روشن شده است، تعبیرش این است که توبه می‌کنی و به راه راست هدایت می‌شوی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی از تاریکی وارد روشنایی شده‌ای، یـعـنـی از فقر به…
متن دوم