آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نمد

نمد

نمد تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی نمد سفید داری، تعبیرش مال حلال می‌باشد.اگر ببینی نمد سیاه داری، یـعـنـی از طریق کسب و کار خودت مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی نمد تو سوخته است، یـعـنـی مال و اموال تو تلف می‌شود (دفع بلا و…

حصیر

حصیر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی حصیر داری یا کسی آن را به تو داده است، تعبیرش این است که به اندازه کوچکی و بزرگی حصیر خیر و منفعت به دست می‌آوری.اگر در خواب ببینی حصیر می‌بافی، تعبیرش این است که عاشق زنی خواهی شد، بطوریکه اگر…
متن دوم