آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نماز

وضو

وضو تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی با آب صاف و پاکی وضو گرفته‌ای، تعبیرش این است که به خواسته و مقصودت می‌رسی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که از غم و اندوه رها می‌شوی، یا اگر دچار ترس و دلهره شده‌ای ایمن خواهی شد، یا اگر…

مسح کردن

مسح کردن تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مسح کرده‌ای، تعبیرش این است که صاحب فرزندی عالم و دانشمند می‌شوی که مردم از او پیروی و اطاعت می‌کنند. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با باران مسح می‌کنی، یـعـنـی از ترس و بیم در امان…

قرآن – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کتاب قرآن داری، ولی وقتی که آن را باز می‌کنی، می‌بینی که چیزی در آن نوشته نشده است، تعبیرش این است که در زبان چیزی می‌گویی، ولی در قلب تو چیز دیگری است.اگر ببینی کتاب قرآن را باز کرده‌ای…

قبله – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب نمی‌دانی چه دینی داری، یا به کدام قبله باید نماز بخوانی، تعبیرش این است که متحیر و سرگردان می‌شوی.اگر ببینی وارد کلیسا شده‌ای و به طرف قبلۀ مسلمانان نماز می‌خوانی، یـعـنـی توبه می‌کنی و دین و ایمان…

عبادت و پرستش

عبادت و پرستش ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در مسجد یا عبادتگاه عبادت می‌کنی، تعبیرش این است که خیرات زیادی انجام می‌دهی، ولی اگر ببینی در جای ناشایستی عبادت می‌کنی، تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی…

سجاده

سجاده جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سجادۀ پشمی یا کرباسی داری یا خریدی، تعبیرش این است که نسبت به طاعت و عبادت خداوند خیلی علاقه‌مند می‌شوی. اگر ببینی سجاده‌ات سوخته یا از دست رفته است، تعبیرش بر خلاف تعبیر قبلی است.اگر ببینی سجادۀ…

ذکر و تسبیح

ذکر و تسبیح ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تسبیح می‌کنی، تعبیرش این است که در برابر فرمان الهی مطیع و فرمانبردار هستی و از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی .اگر در خواب ببینی با خودت تسبیح داری، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی،…

خطبه گفتن

خطبه گفتن ابن سیرین می‌گوید: اگر اهل خطبه گفتن باشی و در خواب ببینی روی منبر خطبه می‌گویی، تعبیرش این است که عزت و بزرگی به دست می‌آوری. تعبیرگری می‌گوید: اگر عالم هستی و در خواب ببینی بروی منبر خطبه یا مطالب علمی می‌گویی، یـعـنـی…
متن دوم