آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نماز خواندن

نماز

نماز جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی نماز صبح می‌خوانی، تعبیرش این است که به مسافرت می‌روی.اگر ببینی نماز ظهر می‌خوانی، یـعـنـی به خداوند نزدیک می‌شوی.اگر ببینی نماز عصر می‌خوانی، یـعـنـی شاد و خوشحال می‌شوی.اگر ببینی نماز عشا…
متن دوم