آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نفت

نفت

نفت تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی به خودت نفت مالیده‌ای، تعبیرش این است که با زنی بدکردار آمیزش می‌کنی و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: چیز حرام مصرف می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خم نفت ، مردی پست و چرکین و کثیف…

قیر

قیر ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قیر، رزق و روزی می‌باشد.اگر در خواب ببینی قیر داری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی قیر خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن مال حرام مصرف می‌کنی . قیر
متن دوم