آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نعناع

نعناع

نعناع تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب نعناع، غم و اندوه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر در خواب ببینی در زمین و مِلک تو نعناع درآمده است، تعبیرش این است که گرفتار غم و اندوهی خواهی شد.اگر ببینی نعناع را از زمین کَندی و دور انداختی، یـعـنـی از…

ترخون

ترخون ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ترخون، مردی بدذات و بدرفتار می‌باشد.اگر در خواب ببینی ترخون داری یا اینکه کسی به تو داده است، تعبیرش این است که آن شخص به تو ضرر و زیان می‌رساند (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی به کسی ترخون داده‌ای یا از…
متن دوم