آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نعل

نعل

نعل تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی نعل اسب داری، تعبیرش این است که از «پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد .اگر ببینی نعل قاطر داری، یـعـنـی شخص بزرگی باعث آسایش و راحتی تو می‌شود.اگر ببینی نعل خر داری، یـعـنـی از طریق مسافرت مال و اموال…
متن دوم