آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نعل اسب

سُم

سُم ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سم، فرزند می‌باشد.اگر در خواب ببینی سم به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی می‌شوی. اگر ببینی آن سم را از دست داده‌ای، یـعـنـی فرزندت غائب شده یا اینکه از دنیا…

سم و نعل اسب

سم و نعل اسب ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب سُم اسب یا خر، مال و اموال می‌باشد. اگر در خواب ببینی سم خر یا اسب به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی…
متن دوم