آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نخ

نخ

نخ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب نخ، مسافرت می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: کار مردی است که با زنان اختلاط و همنشینی دارد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی نخ‌های زیادی داری، تعبیرش این است که عمر طولانی به دست…

قیچی

قیچی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قیچی، شخصی است که چیزها را قسمت می‌کند.اگر در خواب ببینی به تو قیچی داده‌اند، تعبیرش این است که صاحب فرزند می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که اگر اسب داری، اسب دیگری می‌خری و اگر مِلک داشته…

سوزن

سوزن امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب هر سوزن آهنی، سود و منفعت و قوت و حکومت و توانائی و پیروز شدن بر دشمن می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی به تو سوزنی بخشیده است، تعبیرش این است که آن شخص خیرخواه و دلسوز تو…

خلال کردن

خلال کردن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خلال خوب نمی‌باشد (زیرا تعبیر خواب دندان‌ها در خواب، افراد خانواده و فامیل می‌باشند و خلال کردن مثل جاروئی است که خانواده و فامیل را جارو می‌کند).اگر در خواب ببینی دندان‌هایت را خلال می‌کنی، تعبیرش…

پنبه

پنبه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پنبه، مال حلال می‌باشد (به اندازه‌ای که دیده‌ای) .تعبیر خواب "پنبه‌دانه"، مال و اموالی است که بدون رنج و زحمت به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباسی از جنس پنبه خریدی، تعبیرش این…
متن دوم