آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نبود درب

درب – شکستن یا نبود درب

شکستن یا نبود درب حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی درب خانۀ تو شکسته یا افتاده یا اینکه آنرا از دست داده‌ای، تعبیرش این است که دچار رنج و مصیبت بزرگی می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درب خانه کسی را شکسته و با خود…
متن دوم