آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نان

نان

نان بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب هیچ چیز بهتر از نان نمی‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیر خواب نان این است که به قدر و قیمت نان، ده الی هزار "دِرهم" به دست می‌آوری.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر سیر بودن از نان بهتر از…
متن دوم