آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نانخواه

نانخواه

نانخواه تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نانخواه داری، تعبیرش غم و اندوه است (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی نانخواه را دورانداخته‌ای یا به کسی داده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی. نانخواه

زیره

زیره ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زیره‌ای که مزۀ ترش مایل به شیرینی دارد، خیر و منفعت می‌باشد.تعبیر زیره‌ای که در زعفران است، بیماری است.تعبیر خواب خوردن آش زیره (زیره باج)، دشمنی و غم و اندوه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری). زیره
متن دوم