آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نامه

نامه

نامه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی نامۀ سربسته داری، تعبیرش این است که حرفی پنهانی را می‌شنوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که خبری به تو می‌رسد، ابن سیرین می‌گوید: ولی اگر ببینی نامۀ بازی داری، یـعـنـی حرف فاش و آشکاری…

منشورنامه (حکم و فرمان کتبی)

منشورنامه (حکم و فرمان کتبی) تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی «پادشاه»، یا عالم و یا مرد صالح و درستکاری به تو منشور و حکم و فرمان کتبی داده است و در آن مطالبی نوشته است، تعبیرش سعادت دنیا و آخرت تو می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی اگر مطالب بدی نوشته…

ایمیل

ایمیل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی نامۀ سربسته داری، تعبیرش این است که حرفی پنهانی را می‌شنوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که خبری به تو می‌رسد، ابن سیرین می‌گوید: ولی اگر ببینی نامۀ بازی داری، یـعـنـی حرف فاش و آشکاری…
متن دوم