آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ناقوس

ناقوس

ناقوس تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب ناقوس، مردی منافق می‌باشد.اگر در خواب ببینی ناقوس می‌زنی، تعبیرش این است که با مردی منافق و دورو همنشین می‌شوی و حرف دروغ می‌زنی .اگر ببینی ناقوس را شکسته‌ای، یـعـنـی از دروغ توبه می‌کنی.امام صادق (ع)…

کلیسا

کلیسا ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد کلیسا شده‌ای و به طرف قبلۀ مسلمانان نماز می‌خوانی، تعبیرش این است که توبه می‌کنی و دین و ایمان تو قوی می‌شود (زیرا کلیسا محل عبادت می‌باشد) . کلیسا
متن دوم