آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ناخن

ناخن

ناخن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ناخن، نیرو و قوت و توانایی می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش توانایی و به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ناخن ها دراز می‌باشند، تعبیرش بد است.ابن سیرین…
متن دوم