آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نابینا

کور و نابینا

کور و نابینا ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی یک چشم تو کور شده است، تعبیرش این است که نصف دین تو می‌رود یا با یک دست یا یک پا یا یکی از اندام‌های دیگر گناه بزرگی مرتکب می‌شوی، و یا دچار مصیبتی خواهی شد. اگر ببینی نابینا شده‌ای،…
متن دوم