آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب میوه سدر

کُنار (میوۀ سدر)

کُنار (میوۀ سدر) ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کنار، مال و اموالی پاک و حلال می‌باشد که بدون فریب و نیرنگ بدست آمده است،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش مال حلال و روزی فراخ و گسترده می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کنار…
متن دوم