آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب میوه به

به

به بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب "به" این است که از شخصی بزرگ و رئیس و سرور خیر و منفعت می‌بینی و همچنین تعبیرش این است که تو را تحسین و ستایش می‌کنند،‌‌‌‌‌ ولی بعضی دیگر می‌گویند تعبیرش فرزند می‌باشد، ‌‌‌‌‌ یا بعضی دیگر می‌گویند…
متن دوم