آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب میمون

میمون

میمون ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب میمون، دشمنی فریبنده و ملعون می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب میمون ماده، زن مفسد و جادوگر می‌باشد.  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی میمون را کشته‌ای، تعبیرش این است که بر دشمن پیروز…
متن دوم