آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب میخ

میخ

میخ تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب میخ، برادر می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی میخ از فلز مس یا فلز برنج می‌باشد، تعبیرش بد است.اگر ببینی میخ آهنی داری، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که به خاطر او بزرگی و عظمت به دست…

چکش آهنگری

چکش آهنگری تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب چکش آهنگری، شخصی بزرگ و رئیس و سرور می‌باشد.اگر در خواب ببینی چکش آهنگری داری یا کسی آنرا به تو داده است، تعبیرش این است که بین تو و شخصی بزرگ و رئیس و سرور ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و از او سود…
متن دوم