آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مکیدن پستان مرد

پستان – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند یکی از پستان‌هایش سوخته است، تعبیرش این است که دخترش با «پادشاه» سر و کار پیدا می‌کند.اگر زنی در خواب ببیند پستانش بریده شده است، یـعـنـی دخترش از دنیا می‌رود، یا اگر مردی در خواب ببیند…
متن دوم