آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مکیدن خون توسط زالو

زالو

زالو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زالو، دشمن طمعکار می‌باشد.اگر در خواب ببینی زالو خون بدن تو را مکیده است، تعبیرش این است که دشمن بر تو غلبه می‌کند و به اندازه خونی که خورده است دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، ابراهیم کرمانی نیز…
متن دوم