آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مُهر کردن

مُهر

مُهر ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی فرمانروا و حاکم یا شخص بزرگی به تو مهر داده است، یـعـنـی امور مالی و اقتصادی خودش را به وسیله تو اداره می‌کند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی«پادشاهی» به تو مهر داده و گفته است که با آن در خزانه به مهر…
متن دوم