آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مُشک

مُشک

مُشک تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مشک داری، تعبیرش این است که مردم تو را تحسین و ستایش می‌کنند.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نافه‌ای مشک بیرون آورده‌ای، یـعـنـی با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی، یا اگر عالم و دانشمند هستی و این خواب را…
متن دوم