آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مو

مو

مو تعبیرهای مربوط به "مو" فقط این قسمت را شامل نمی‌شود و می‌توانی تعبیرهایی مثل ریش و سبیل و... را که در قسمت موضوعات مرتبط کنار صفحه آمده است را نیز مطالعه کنی. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خوابموی سر برای مردها غم و اندوه بوده ولی برای…

مقنعه

مقنعه تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مقعنه برای زن شوهر و برای مرد، زن می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خوابش هر نوع مقنعه‌ای ببیند، تعبیرش به شوهر او مربوط می‌شود، ولی اگر شوهر نداشته باشد، یـعـنـی او را شوهر می‌دهند.جابر مغربی…

کچل و طاس

کچل و طاس کچل (کَل): ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که موی سرش ریخته‌ است، یـعـنـی فامیل و بستگانش، مال و اموال او را تلف خواهند کرد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با شخصی کچل، ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش این است که…

شانه

شانه تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شانه، مرد بی‌اصل و نسبی است که در دین منافق و دورو می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی موی خود را شانه می‌کنی، تعبیرش این است که در کار خودت مسلط و توانا می‌شوی و سود و منفعت به دست می‌آوری.…

پشم

پشم ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پشم به هر شکلی که باشد، مال حلال و روزی می‌باشد، و تعبیر خواب پشم بافته نشده بهتر است. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پشم شتر، مال و اموال از طرف«پادشاه» می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش ارث…
متن دوم