آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مو در آوردن زبان

زبان – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دو زبان داری، تعبیرش این است که خداوند به تو علم و دانش می‌دهد. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی زبان تو آویزان شده و به دو شاخه تقسیم شده است، یـعـنـی در بین مردم با نفاق و دوروئی…
متن دوم