آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مویز

مویز

مویز تعبیرگری می‌گوید: تعبیر مویز، مال و نعمت می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آب مویز می‌گیری، یـعـنـی مال حلال به دست می‌آوری. اگر عالم هستی و در خواب ببینی که آب مویز را می‌خوری، یـعـنـی عمل تو بیشتر می‌شود، یا اگر بازرگان باشی…

کشمش

کشمش ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کشمش داری و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن سود و منفعت به دست می‌آوری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مقدار فراوان و انبوهی کشمش در خانه داری، یـعـنـی مال و اموال کاملی به دست…
متن دوم