آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب موسیقی

سرود و آواز

سرود ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سرود گفتن، حرف باطل می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش برای بزرگان رسوائی و برای فقرا غم و اندوه می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سرود می‌گویی، یـعـنـی حرف باطل می‌زنی و دچار غم و اندوه می‌شوی.…

چنگ نواختن

چنگ نواختن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی چنگ می‌نوازی، تعبیرش این است که حرف باطل و دروغ می‌زنی و دچار غم و اندوه و زیان خواهی شد، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: یـعـنـی با زنی بزرگ از بزرگان ارتباط برقرار می‌کنی که به وسیلۀ مال و اموال…
متن دوم