آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مهره

مهره (هر چیز گرد)

مهره (هر چیز گرد) جابر مغربی می‌گوید: تعبیر مهره، خدمتکار می‌باشد.تعبیر مهرۀ سبز یا سفید، خدمتکار درست‌کردار می‌باشد و تعبیر مهرۀ زرد، خدمتکاری است که مثل آدم‌های مریض بوده و زردچهره است، یا تعبیر مهرۀ سیاه، خدمتکار بداخلاق…
متن دوم