آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب منقار پرنده

منقار پرنده

منقار پرنده تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل پرنده‌ها منقار داری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال کسب می‌کنی.اگر ببینی منقار پرنده‌ای داری، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی…

طوطی

طوطی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب طوطی، فرزند و «غلام» می‌باشد،‌‌‌‌‌ چنانچه ماده باشد تعبیرش دخترِ«دوشیزه»،‌‌‌‌‌ ولی اگر نر باشد، تعبیرش مردی پاک و دیندار یا غلامی پرهیزکار است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت طوطی می‌خوری،…

جغد

جغد تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب جغد، مردی دزد و شرور و فاسد و حسود می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جغد بانگ و آواز می‌کند، تعبیرش این است که به اندازه آن، در آن محل نوحه و شیون و زاری بوجود می‌آید، و یا خبر اندوهناک و…
متن دوم