آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مقل

مقل

مقل تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی از درخت مقل درآوردی و کندی، تعبیرش این است که کار بی‌سود و منفعتی انجام می‌دهی .اگر ببینی مقل خوردی، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد. مقل
متن دوم