آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مقدار درهم

درهم – مقدار درهم

مقدار درهم ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب درهم‌های فراوان، مال و اموال می‌باشد. اگر در خواب ببینی یسه‌های درهم و دینار به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که مال و نعمت حلال جمع می‌کنی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر درهم‌های فراوانی که در…
متن دوم