آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مغز

مغز

مغز حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی مغز خورده‌ای، تعبیرش این است که مال و اموال را خرج می‌کنی، یا اگر ببینی مغز دیگران را خورده‌ای، یـعـنـی مال و اموال دیگران را خرج می‌کنی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مغز جانوری را می‌خوری…

عقل و خرد

عقل و خرد جابر مغربی می‌گوید: تعبیر دیدن عقل، پدر و مادر می‌باشد، بطوریکه اگر آن‌ها غایب هستند و حضور ندارند، یـعـنـی دوباره آن‌ها را می‌بینی، ولی اگر از دنیا رفته‌اند، یـعـنـی دعا و صدقات و خیرات تو به آن‌ها می‌رسد.تعبیرگری می‌گوید: اگر…
متن دوم