آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب معلمی کردن

معلمی کردن

معلمی کردن تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی معلمی می‌کنی، تعبیرش شرافت و بزرگی می‌باشد .اگر ببینی معلم کودکان هستی، یـعـنـی در آن محل سخن تو موثر و نافذ می‌شود و کلام تو مورد قبول دیگران واقع می‌گردد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای…
متن دوم