آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب معده

معده

معده ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی معدۀ تو قوی و سالم است، تعبیرش این است که عمر طولانی به دست می‌آوری، ولی اگر بر خلاف این ببینی، تعبیرش این است که عمر تو کوتاه خواهد بود، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی معدۀ تو خوب و سالم…

طحال

طحال ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب طحال، مال و اموال و شادی و سرور می‌باشد (به خاطر آنکه قوام و مایۀ زندگی بدن بر عهدۀ طحال می‌باشد).اگر در خواب ببینی طحال گوسفند داری، تعبیرش این است که از مردی غریب یا شخصی بزرگ مال و اموال به دست…

روده

روده ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روده‌ای را به دست آورده‌ای یا کسی آن را به تو داده است و خورده‌ای، تعبیرش این است که از بستگانت به تو خیر و منفعت می‌رسد و ممکن است که آن‌ها از طرف تو به شرافت و سعادت برسند. اگر ببینی رودۀ کسی را…

تُخَمَه

تُخَمَه نوعی بیماری معده می‌باشد که به دلیل بدهضمی غذا به وجود می‌آید و در اثر آن شخص بیمار آروغ‌های بدبو می‌زند؛ علت‌های این بیماری: زیاد آشامیدن آب همراه غذا یا پرخوری و یا خوردن مواد غذایی ناسازگار با یکدیگر می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید:…
متن دوم