آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب معدن نقره

نقره

نقره همچنین به تعبیر چیزی که از نقره بوده است مراجعه شود. ابن سیرین می‌گوید: بسیاری از مردم وقتی که در خوابشان نقره می‌بینند، در بیداری نیز نقره به دست می‌آورند و تعبیرش برای بسیاری دیگر این است که در بیداری دچار زحمت می‌شوند (دلیل این…
متن دوم