آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مشرق

مغرب

مغرب تعبیرگری می‌گوید: تعبیر مغرب، چندان خوب نمی‌باشد زیرا محل غروب آفتاب است.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی از مغرب باد آهسته‌ای می‌وزد، یـعـنـی مال و نعمت مردم آنجا زیاد می‌شود، ولی اگر ببینی باد سختی می‌وزد تعبیرش خیر نمی‌باشد (دفع…

مشرق

مشرق تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مشرق،«پادشاهان» جهان می‌باشد، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیر مشرق خوب است، زیرا محل طلوع آفتاب می‌باشد.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی مشرق در جای خوبی می‌باشد، یـعـنـی خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود،…
متن دوم