آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مسواک

مسواک

مسواک تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مسواک می‌زنی، تعبیرش این است که مال خودت را صرف چیزی می‌کنی، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: اگر ببینی دندان‌های خودت را مسواک می‌زنی، تعبیرش این است که به همه بستگانت احسان و نیکی می‌کنی مسواک

خلال کردن

خلال کردن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خلال خوب نمی‌باشد (زیرا تعبیر خواب دندان‌ها در خواب، افراد خانواده و فامیل می‌باشند و خلال کردن مثل جاروئی است که خانواده و فامیل را جارو می‌کند).اگر در خواب ببینی دندان‌هایت را خلال می‌کنی، تعبیرش…
متن دوم