آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مسواک زدن

مسواک

مسواک تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مسواک می‌زنی، تعبیرش این است که مال خودت را صرف چیزی می‌کنی، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: اگر ببینی دندان‌های خودت را مسواک می‌زنی، تعبیرش این است که به همه بستگانت احسان و نیکی می‌کنی مسواک
متن دوم