آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مسح کردن

مسح کردن

مسح کردن تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مسح کرده‌ای، تعبیرش این است که صاحب فرزندی عالم و دانشمند می‌شوی که مردم از او پیروی و اطاعت می‌کنند. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با باران مسح می‌کنی، یـعـنـی از ترس و بیم در امان…
متن دوم