آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مسجد

منبر

منبر تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب منبر،«پادشاه» مسلمان می‌باشد.اگر در خواب ببینی بروی منبر شعر می‌خوانی یا حرف‌های غیر شرعی می‌زنی، تعبیرش این است که بیدین و رسوا می‌شوی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تو را دار می‌زنند .تعبیرگری…

مسجد

مسجد تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مسجد آباد، مرد عالمی است که مردم برای صلاح دین به او مراجعه می‌کنند. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار اسب شده‌ای و تو را به مسجد برده است، هیچ خیری در تعبیر آن وجود ندارد، مگر اینکه ببینی…

محراب

محراب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در محراب نماز می‌خوانی، تعبیرش این است که صاحب فرزندی صالح و درستکار می‌شوی .اگر ببینی در محراب نشسته‌ای، یـعـنـی در انجام نماز سستی و کاهلی خواهی کرد .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی محراب را تعمیر…

خطبه گفتن

خطبه گفتن ابن سیرین می‌گوید: اگر اهل خطبه گفتن باشی و در خواب ببینی روی منبر خطبه می‌گویی، تعبیرش این است که عزت و بزرگی به دست می‌آوری. تعبیرگری می‌گوید: اگر عالم هستی و در خواب ببینی بروی منبر خطبه یا مطالب علمی می‌گویی، یـعـنـی…
متن دوم