آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مسافرت

مسافرت

مسافرت ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مکانی که به آن سفر کرده‌ای بهتر از مکان قبلی تو می‌باشد، تعبیرش این است که حال و روز تو بهتر می‌شود، ولی اگر بدتر باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سفر کردی ولی…

کاروان و قافله

کاروان و قافله ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی همراه کاروانی که افراد آن درستکار هستند حرکت می‌کنی، تعبیرش خیر و خوبی و درستی می‌باشد، ولی اگر بدکار و مفسد باشند تعبیرش شر و فساد است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قافله به طرف خانه…
متن دوم