آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مزۀ ترش

مزۀ ترش

تعبیرهای کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب هر غذای ترش، بیماری می‌باشد، ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش رنج و اندوه است، ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خوردن چیزهای ترش، غم و اندوه و یا نگرانی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری). اگر ببینی…
متن دوم