آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مرکب

مرکب

مرکب ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مرکب، کسب معاش و مایحتاج زندگانی و رسیدن به خواسته و هدف می‌باشد.اگر در خواب ببینی از کسی مرکب گرفته‌ای، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو افزایش پیدا می‌کند .اگر ببینی مرکب ریخته یا آن را از دست داده‌ای،…

کاغذ

کاغذ ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کاغذ سفید و تمیزی داری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کاغذهای فراوانی داری، یـعـنـی در علم و فضل و کمال مشهور می‌شوی.ابراهیم کرمانی…
متن دوم