آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مرهم

مرهم

مرهم منظور از مرهم چیزی است که بروی زخم قرار می‌دهند تا بهبود پیدا کند. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی زخم مرهم قرار داده‌ای، تعبیرش صلاح دین تو می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی دمل دارو و مرهم می‌گذاری و لباس را از…

زهر

زهر ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زهر، مال حرام، جنگ و درگیری و کشتن به ناحق می‌باشد.بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر در خواب ببینی زهر می‌خوری، تعبیرش این است که خشم خودت را از کسی فرو می‌خوری و عصبانیت خودت را خاموش می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی ابن…

پادزهر

پادزهر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی برای درمان بیماری پادزهر می‌خوری، تعبیرش این است که از رنج و سختی نجات پیدا می‌کنی و کارهایی را با موفقیت انجام خواهی داد، ولی اگر بر خلاف این ببینی تعبیرش غم و اندوه و نگرانی و عیب و نقص می‌باشد…
متن دوم