آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مرغ خانگی

مرغ خانگی

مرغ خانگی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مرغ خانگی، خدمتکار و «کنیزک» می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش زنی زیبا و ثروتمند است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرغ‌های خانگی زیادی داری، تعبیرش این است که به سروری می‌رسی.ابراهیم…

لانه

لانه تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی در خانۀ تو لانۀ پرنده وجود دارد، تعبیرش این است که به اندازه ارزش آن پرنده و لانه به تو سود و منفعت می‌رسد .اگر ببینی لانه را از جایش کَنده و برداشته‌ای، یـعـنـی کار ناشایستی انجام می‌دهی، ولی اگر…

خروس

خروس بعضی از تعبیرگران می‌گویند: بیشترین تعبیر مربوط به دیدن خروس به «برده» و برده‌زاده مربوط می‌شود،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیر خواب خروس بهتر از پرندگان دیگر است.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی خروسی را به دست آورده‌ای، تعبیرش…
متن دوم