آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مرده

مرده – گذاشتن در قبر

گذاشتن در قبر بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر در خواب ببینی تو را در قبر گذاشته‌اند، تعبیرش این است که به مسافرت می‌روی، همانطور که در قرآن کریم آمده: ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ - ثُمَّ اِذَا شَاء اَنشَرَهُ _ آنگاه دچار مرگ و سپس داخل…

کفن

درآوردن کفن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کفن مردۀ آشنایی را درآورده‌ای، تعبیرش این است که تو هم راه و روش او را ادامه می‌دهی، یعنی اگر آن مرده در زمان حیاتش عالم یا ثروتمند بوده تو نیز در علم یا ثروت راه او را ادامه می‌دهی.ابن…

کشتن

کشتن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی را کشته‌ای بدون آنکه سرش را از بدنش جدا کرده باشی، تعبیرش این است که به آن شخص سود و منفعتی می‌رسانی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرزند خودت را کشته‌ای، یـعـنـی روزی حلال به دست می‌آوری،…

کرکس

کرکس ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کرکس یا حتی استخوان و گوشت کرکس داری، تعبیرش این است که «پادشاه» به تو خوبی می‌کند.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی کرکس با منقارش تو را زده و جای آن درد گرفته است، تعبیرش کاهش و ضرر و زیان در مال و…

قبرستان – سایر موارد

سایر موارد امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی قبرستانی ساخته‌ای، تعبیرش این است که برای آخرت سعی و کوشش می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس قبرکنان را پوشیده‌ای، یـعـنـی به خدمت مردی پست و کوته‌فکر مشغول می‌شوی .امام…

زنده شدن

زنده شدن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی مردی و دوباره زنده شدی، تعبیرش فوق العاده خوب می‌باشد، حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی مرده‌ای و زنده شدی، یـعـنـی از گناه توبه می‌کنی و عمر طولانی خواهی داشت.ابراهیم…

خفه کردن

خفه کردن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی تو را خفه کرده است، تعبیرش این است که دچار غم و ناراحتی می‌شوی، ولی بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب خفه کردن، زندگانی و معیشت خوب و نیک می‌باشد. خفه کردن

جان و روح

جان و روح ابن سیرین می‌گوید: تعبیر جان و روح، فرزند یا مال و اموال، و یا زن و عیال مرد است که سازگار و خوش‌رفتار می‌باشد.اگر جان خود را به شکل مرد خوب و نیکی ببینی، تعبیرش این است که صاحب فرزند خوب و نیکی می‌شوی و حال و روزت بهتر خواهد شد،…
متن دوم